Škola

Kontakty

Škola

I. stupeň – sborovna 581 741 139

Škola

2. stupeň – sborovna 581 277 893

Škola

ředitelna,
kancelář školy
581 741 140

Škola

zs.brodek@volny.cz
581 741 140


Užitečné odkazy

městys

městys
Brodek u Přerova

městys

www.seznam.cz

městys

IVOŠ
Ocenění společnosti Scio

Další odkazy


Portfolio

Portfolio je složka prací jednotlivých žáků z různých vyučovacích předmětů (výtvarné práce, projekty, referáty, soutěže, hodnotící listy apod.). Všichni žáci školy mají založeno žákovské portfolio. Několikrát ročně děti své portfolio upravují a třídí, zařazují do něj hodnotící listy své školní práce (evaluační a autoevaluační dokumenty). Portfolio je vlastnictvím žáka a po ukončení školní docházky je předáno žákovi.

Svá portfolia mají i pedagogové. Ukládají si do něj důležitou dokumentaci např. potvrzení o absolvování kurzů, vzory příprav na vyučovací hodiny, přehledy projektů, které připravují pro žáky, fotografie, autoevaluační dokumenty atd.

Žákovská i učitelská portfolia jsou nástrojem autoevaluace žáků i pedagogů.


Škola Škola

ŽÁKOVSKÉ PORTFOLIO

 1. Portfolio výrazně pomáhá při výuce i hodnocení žáků, učiteli umožňuje individualizaci výuky, monitorování pokroku
 2. Lze vést portfolio dokumentační a obrazové, netříděné, reprezentační apod., děti se učí samy pojmenovat problém, shánět materiál a zpracovat jej
 3. Základ portfolia je stejný, ale každá škola jej jinak zpracovává, není určeno, co má obsahovat
 4. Zařazování je možné do šanonu, ale i do krabice, děti se od 1. třídy učí zařazovat své písemné a výtvarné práce, je to prezentace v kostce dokumenty, poznámky, fotografie, CD atd.
 5. Do pracovního portfolia se zakládají veškeré produkty podle vyučovacích předmětů nebo oblastí RVP nebo i KK
 6. Ukázkové portfolio obsahuje jen práce, které žák považuje za nejlepší
 7. Třídit práce děti začnou až ve 2. ročníku, nejprve třídí systémem líbí – nelíbí, páťáci předkládají už svůj dokument – to jsem já, to umím, to mne zajímá
 8. K portfoliu se připisují postřehy a je nutné si o něm povídat
 9. Zlepšuje se tím písemné vyjadřování i slovní hodnocení
 10. Oddíl vyřazené – tam se ukládají zdánlivě nepotřebné dokumenty, dá se k nim vracet
 11. Je třeba naučit se dívat na své práce kritickýma očima! (mají nárok napsat něco špatně – teprve se to učí), učitel chyby nemá opravovat, na to má právo jen žák nebo mohou požádat kamaráda, oni sami chtějí mít portfolio co nejlepší, tím, že neustále děti píší a opravují se, naučí se spoustu věcí
 12. Nedělají to pro paní učitelku, ale pro sebe
 13. Vyprávění dítěte o portfoliu má být následující: na čem pracovalo, co se povedlo, co se nepovedlo, mohou vyprávět, jak vypadá příprava doma, tím se vysvětlují nejasnosti
 14. Někdy mají rodiče tendenci zasahovat do kvality portfolia domácími pracemi, maminka může pomáhat, ne za ně pracovat
 15. Uvažuje se, že by portfolio bylo součásti výstupního hodnocení, potom by se muselo vyjasnit, co v něm má být obsaženo, (má to být hodnocení za pomoci písemných prací nebo to, co si žák vybere tj. sebehodnocení)
 16. Žák má umět svou prezentaci obhájit!!!
 17. Je to i výpověď o učiteli nejen o žákovi
 18. Portfolio by mohlo být zaměřeno i na školu na kterou se hlásí (technická škola, konzervatoř)
 19. Práce s portfoliem je nesnadná a časově náročná, jenom zakládání do šanonu je pro malé děti složité
 20. Například při psaní slovního hodnocení je portfolio jako dítě na dlani
 21. Portfolio umožňuje vidět svůj vlastní vývoj!
 22. RVP a portfolio provází změna vyučovacích metod i hodnocení, žák musí vědět, kde dělá chyby, aby se mohly odstranit a jít dál
 23. Portfolio je cenný nástroj vede žáky K ODPOVĚDNOSTI ZA VZDĚLÁVÁNÍ, ALE JE TO JEN JEDEN Z NÁSTROJŮ
 24. Žáci mohou dávat i mimoškolní práce – okomentovat, říká, jak by se zlepšili, kam směřuji, co proto udělám
 25. Složky mohou být i nepřehledné
 26. Slouží ke komunikaci mezi žáky, školou a rodiči
 27. Problém – obsáhlost a sumarizace
 28. Je to informace o populaci (pro zřizovatele, MŠMT)

JAK S PORTFOLIEM PRACOVAT

 1. Popiš, proč jsi vybral tuto práci do portfolia?
 2. Jak tě tato práce posunula (např. v přemýšlení o kurikulu)
 3. Reflexe – myšlenková mapa na téma portfolio
 4. Pracovní portfolio – vyber si sám práce (pokrok, nástroj sledování pokroku- příležitost vést žáka k zodpovědnosti za své učení)
 5. Prezentační portfolio – vybere ti práce učitel (vybírá autorita)
 6. Dokumentační – vyber si velké množství prací (které dokumentují vývoj vzhledem k cílům vzdělávání)
 7. Porovnáme tvé výkony s očekávanými výstupy i předchozími výsledky (portfolio představuje přesun od sumativního k formativnímu hodnocení, porovnání výkonů žáka vůči očekávání (výstupy) i porovnávání s předchozími výsledky)
  1. 1. třída – všechny práce
  2. 2. třída třídění s žáky
  3. 3. třída –samostatnost
  4. 4. a 5. třída – žák vybírá doklady formou sebehodnocení (nejen povedené)
 8. Upřesníme si výsledky portfolia dotazníky ( pro učitele a rodiče)
 9. Portfolio ti ukazuje osvojování kompetencí a vedou tě k vzájemné pomoci
 10. Portfolio ukazuje tvou osobnost dítěte (ochrana informací)
 11. Přínosem ti bude – učení beze stresu, k tvořivosti, motivaci pro práci, k sebehodnocení i hodnocení ostatních
 12. Portfolio si můžeš odnést (umístění portfolií – stěhování…)
 13. Portfolio je jedním z nástrojů, nejen hodnocení, je to výraz tvé aktivity
 14. Výsledky vysvědčení můžeš zařadit do portfolia (je to sumativní hodnocení)
 15. Můžeš zařadit průběžné didaktické testy (které budou ověřovat zvládnutí určitých celků učiva)
 16. Volní charakteristiky – mají zkoumat především tvou ochotu a připravenost k plnění školních povinností
 17. Sociální charakteristiky – hodnotí tvou schopnost a ochotu žáků spolupracovat s druhými
 18. Aktivity mimo vyučování – sem si zařaď tvou zájmovou činnost, soutěže, olympiády
 19. Provedeme společně hodnocení portfolia
 20. Je to tvůj uspořádaný soubor prací za určitou dobu výuky – písemné práce, úvahy,výtvarná díla, projekty, záznamy z pozorování…(viz příloha)
 21. Tvé portfolio může mít charakter knihy, desky, krabice, deníku
 22. Budou zde Informace o vývoji a pokroku žáka

Pedagogické hodnocení portfolia

 1. jsou vymezeny cíle a kritéria hodnocení
 2. je určeno, co má být ukládáno a kým (rodič, žák, učitel…) a kdy (týden, měsíc…)
 3. kritéria hodnocení jsou použita ke komplexnímu posouzení žákova tvůrčího chování
 4. má sloužit především k ocenění žákova pokroku, jeho úsilí, má odpovídat na otázku – kdo jsem?
 5. Proces tvorby je hodnotnější než výsledky
 6. Příležitost, jak vidět v žácích KOMPLEXNÍ OSOBNOSTI

Vedení záznamu o prospěchu žáků

 1. Má poskytovat užitečný základ pro poskytování zpráv dalším osobám (žákům, rodičům, ostatním učitelům)
 2. Mělo by jasně signalizovat, že je třeba se o žáka více zajímat např. při zhoršení výsledků
 3. Má pomáhat k plánování práce

Formulování zpráv o výsledcích žáků

Informace rozděleny do 15 oblastí

 1. Docházka
 2. Domácí příprava
 3. (sebe)důvěra
 4. Chování
 5. Návrhy na zlepšení
 6. Očekávaný budoucí výkon
 7. Pokroky dosažené žákem
 8. Postoj k předmětu
 9. Připomínky z výchovné a poradenské oblasti
 10. Schopnosti
 11. Úprava písemných prací
 12. Úsilí
 13. Výsledky zkoušek
 14. Zapojení se do činnosti třídy
 15. Zralost
 16. Druhá položka

Kritérium je měřítkem žákovy kompetence


Kompetence – je míra připravenosti jedince reprezentovat určitou společenskou roli


Ideál, kterého je dobré dosáhnout


Jaký je rozdíl mezi kritérii a standardy?


kritéria a vzdělávací standardy jsou hodnotící měřítka

standard – význam pravidla, předpisu, závaznosti


standard není libovolné měřítko


kritérium je jakékoliv hodnotící měřítko


kritéria používá i laik, který nezná standard


Vzdělávací standardy u nás:


 1. cílové standardy (vzdělávací cíle, přiměřené věku a zralosti žáka)
 2. kmenové učivo (okruhy poznatků a činnosti – závazná součást vzdělávacího programu)
 3. evaluační standardy ( kriteria pro dosahování cílových standardů, která vymezují kvalitativní úrovně žákova výkonu v rámci kmenového učiva, jsou to standardizovaná kritéria, mají vymezeny oba póly, kompetence, kterých se má dosáhnout )

standardy – normy jsou vzdělávací standardy - slouží pro hodnocení a jsou prostředkem kontroly a vynucování

standardy – doporučení – srovnávací měřítko pásmo optimálního výkonuUČITELSKÉ PORTFOLIO


Co může být obsahem:

projekty, přípravy, výsledky soutěží, seznam exkurzí, záznamy z výjezdů, schéma výletů, poznámky z hospitací, zásobník her, výstřižky z časopisů – novinky v oboru

Monitoruje i změnu stylu výuky


Portfolio přehled např.:

 1. Obsah
 2. Životopis
 3. Cíl
 4. Diplomy
 5. Hodnocení hospitací
 6. Doporučující diplomy
 7. Hodnocení od žáků
 8. Ukázky příprav (dvojité deníky)
 9. Vlastní testy
 10. Fotografie prací
 11. Učitelský deník
 12. Přednášky
 13. Publikace
 14. Projekty
 15. Hodnocení ČŠI
 16. Komentáře od rodičů
 17. Plán vývoje praxe
 18. Certifikáty
 19. Ceny
 20. Další materiály
  1. Portfolio studentů učitelství – seminárky, eseje, přípravy

Učitelova práce je obtížně měřitelná!

Fotografie – mají být s komentářem

Příklad - krabice zájmu – seznamte své kolegy s obsahem své krabice (Aha, domyslet, dobrá nápad, potěšilo mě, model /schéma) – kritické myšlení – D. Graves

Portfolio přehled např.:

Učitelé si mohou zakládat týdenní plány


Otázky:


Cíl

 1. proces nebo produkt
 2. pro koho?

Co

 1. je relevantní
 2. jaké druhy materiálů
 3. kolik položek

Kdo

 1. učitel nebo žák
 2. jakým postupem

Jak hodnotit

 1. kolekci nebo položky
 2. kritéria
 3. jsou kritéria srozumitelná

Na které oblasti se zaměříte?

 1. Plánuji řádně hodiny, stanovuji jasné cíle, vhodnou náplň a strukturu hodin?
 2. Připravuji včas materiál, pracovní listy, přístroje, pomůcky?
 3. Jsou mé pokyny jasné, umožní žákům porozumět?
 4. Kladu otázky rovnoměrně celé třídě?
 5. Využívám spektrum učebních činností?
 6. Jsou moje hodiny vhodné pro všechny žáky?
 7. Udržuji ve třídě takovou úroveň pořádku a kázně, která napomáhá procesu učení?
 8. Sleduji pozorně učení žáků a poskytuji pomoc těm, kteří to potřebují?
 9. Známkuji práci žáků, včetně úloh, důsledně, konstruktivně a včas?
 10. Jsou mé vztahy s žáky založeny na vzájemné úctě a dobrém vztahu?
 11. Je má znalost vyučovací předmětu dostatečná vzhledem k požadavkům na mou práci?

Učitel by měl rozvíjet:

 1. Řídit práci dětí, aby byla prováděna odpovědně a byl dodržován pořádek
 2. Diferencovat svou práci podle škály schopností nebo dosahovaných výsledků
 3. Využívat širokou škálu vyučovacích metod vhodných pro práci se třídou, skupinami, jednotlivci
 4. Přizpůsobit vyučovací metodu dané učební činnosti
 5. Vytvořit dobře fungující vztahy s žáky
 6. Komunikovat s žáky jasně a srozumitelně ústně i písemnou formou
 7. Hodnotit efektivitu vlastního vyučování podle reakcí žáků a svou činnost upravovat

Hodnocení kolegy (vzájemná hospitace)


Učitelé si mohou zakládat týdenní plány

Jednotlivé fáze při hodnocení učitele

 1. fáze předcházející hodnocení – zamyšlení nad současnou činností, co by mělo hodnocení obsahovat, čemu bychom se chtěli věnovat důkladněji
 2. pozorování ve třídě pozorovatel se může zaměřit na určitou stránku vyučování
 3. rozhovor o hodnocení – diskuze o učitelově činnosti
 4. Přizpůsobit vyučovací metodu dané učební činnosti
 5. navazující činnost – řešení otázek a problémů

Vaše úloha hodnotitele


Vztah je založen na vzájemné důvěře.

Musíte být pozorní a citliví.

Hodnocení musí cítit, že kontrolu nad procesem mají oni.


Záznam výsledků hodnocení


Příprava

Vyučovací dovednosti

Následná činnost (domácí úkoly, známky, informování rodičů…)

Pomoc kolegům při rozvoji vyučovacích dovedností – nejen rady

UČITELSKÉ PORTFOLIO OBSAH:

 1. Životopis
 2. Diplomy
 3. Certifikáty
 4. Ukázka přípravy na vyučovací hodinu
 5. Fotografie žákovských prací
 6. Fotodokumentace projektů
 7. Publikační činnost
 8. Ukázka projektu
 9. Další materiály